Професия „Системен програмист“

Системният програмист ще работи като:

 • системен администратор;

 • техник на компютърни системи;

 • квалифициран програмист;

 • контрол на софтуер

 • операционни системи

След завършване на професионалното обучение, обучаваният трябва да знае  и може:

 • Да прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове операции, при работа с машини, уреди и апаратура на работното място, да реагира адекватно при оказване на първа помощ на пострадал при авария;

 • Идентифициране на компонентите на КС и ПУ. Основни технически характеристики на модулите на КС. Технически характеристики на различни видове ПУ. Функционални връзки между компонентите на КС и ПУ. Разчитане на документация, свързана с компютърна конфигурация, фирмена и справочна литература за КС и ПУ, нормативни документи. Основни средства за контрол и управление на КС и ПУ;

 • Видове, структура и възможности на различните операционни системи. Последователност на инсталиране и администриране на различни операционни системи;

 • Актуален системени приложен софтуер;

 • Архитектура иособености на различнивидове локални мрежи. Основни видове кабели и конектори. Основни компоненти на хардуера на локална мрежа;

 • Основни характеристики и възможности на мрежова операционна система. Глобална компютърна мрежа Интернет, архитектура и потребителски услуги;

 • Видове, възможности и технология на работа с различни текстообработващи системи, електронни таблици и програми за презентации;

 • Основни методи и средства за архивиране и защита на информацията;

 • Основни методи и средства за диагностика и отстраняване на компютърни вируси;

 • Видове, възможности и технология на работа със системи за предпечатна подготовка, графични редактори, средства за обработка на изображения и компютърни анимации Програмни системи за сканиране и обработка на сканирани документи;

 • Основни алгоритми и структури от данни и тяхната програмна реализация. Дефиниране на различни типове данни, вход, изход, реализация на различни алгоритмични конструкции в различните езици за програмиране;

 • Тестване на програмен продукт. Технология на създаване на програмен продукт;

 • Видове и модели на бази от данни Организация и проектиране на релационни бази от данни. Основни действия с релационни бази от данни. Технологии и езици за запитване и изготвяне на отчети. Съвременни технологии и средства за създаване на приложения с бази от данни. Подходи и средства за архивиране, тестване и настройване на приложения с бази от данни;

 • Технология, архитектура и програмни средства за изграждане на клиент-сървър приложения с бази от данни. Технологии и архитектура за изграждане на клиент-сървър приложение;

  Протокол за обмен на WEB съдържание HTTP. Езици за описание на WEB съдържание (HTML, XML). Връзка между HTTP сървър и WEB приложение (CGI, JSP, ISAPI, PHP и др.). Програмни езици за генериране на WEB съдържание;

 • Архитектура, възможности и особености на различни фамилии микропроцесори и микроконтролери. Проектиране на архитектурата, избор на основни компоненти на микроконтролерна система;

 • Основни принципи на създаване на вграден управляващ софтуер (firmware);

 • Езици за програмиране на ниско и високо ниво. Различни развойни среди и средства за създаване на вграден управляващ софтуер;

 • Вземане на управленски решения. Бизнеспланиране. Маркетинг на фирмата. Управление на финансови средства и счетоводна отчетност.

Разработено от Щрак