• slide3edit

    Списък и информация за всички професии,за които предлагаме онлайн обучения.

  • slide2

    За първи път методите на дистанционното обучение се прилагат във висшето образование в Университета в Южна Африка през 1946 г. По-късно през 1969 г. Британския Отворен Университет...

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Център за професионална квалификация „Еврокик“

е съвремен обучителен център за квалификация и преквалификация на кадри за подпомагане на тяхното развитие и професионална реализация в желана сфера от икономиката на страната. Центърът функционира с изключителната подкрепа на привлечени експерти с практически и педагогически опит – качествени, амбициозни, креативно мислещи и с иновативен поглед преподаватели, желаещи да предадат своите компетенции и опит на други амбицирани за самоусъвършенстване хора.  Лицензираните специалности са подбрани в резултат на осъществени проучвания и преки контакти с представители на бизнеса, търсейки контакт с реалната обстановка в страната и нуждите на бизнес средите от качествени кадри. Методите и формите на обучение са в унисон с дългосрочната визия на Центъра за развитие и непрекъснато внедряване на съвременни форми за професионално усъвършенстване за хора от различни възрасти и в различни пазарно-търсени направления.

Мисията на ЦПО „ЕВРОКИК“

е цялостна подкрепа от една страна на желаещите да се преквалифицират и да намерят по-добра реализация за трудоустрояване, а от друга – непрекъснато взаимодействие и изучаване потребностите на бизнеса от квалифицирани кадри в посока прогрес на иновативни решения и процеси.

Учебен център „ЕВРОКИК“ организира ключови обучения за търсени специалности, като насърчава „ученето през целия живот“ и доброволното включване в квалификация и преквалификация на желаещи по-добър професионален избор хора, а от друга страна създава условия за усъвършенстване на назначените кадри в предприятията чрез инвестиции в човешкия капитал.

 

Център по предприемачество „ЕВРОКИК“

 

 

 

„ЕВРОКИК“ разкрива Център по предприемачество в рамките на проект BG05M9OP001-1.023-0133-C01 „Предизвикателствата на предприемачеството – възможност за самостоятелна икономическа дейност, финансова независимост и самоусъвършенстване“ по процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“.
Предприемачеството е динамичен процес, при който лица постоянно откриват икономически възможности и действат, за да разработят, да произвеждат, да продадат стоки и услуги. Този процес изисква самоувереност, умение да се поема риск и лична отговорност. В условията на динамична икономическа среда следва да се търсят промените, възможностите за нововъведения и иновативен процес за развитие. Чрез стимулиране на предприемаческите умения, подходящи модулни обучения и натрупване на компетенции за управление на собствен бизнес ще се подпомогне заетостта, социалното включване и предприемчивостта на поне 100 безработни/неактивни или заети лица в СИР. Ще се стартира информационна кампания за привличане вниманието на младите безработни и предоставяне на пряк достъп до информация до всеки заинтересован чрез създаване на мобилен информационен център в 4 областни града. Ще се обхванат разнообразни мерки за разпространение на възможностите за стартиране на собствен бизнес, разчитайки най-вече на персонални срещи на място със специалисти. Паралелно с инфо кампанията ще се стартират модулни обучения за поне 12 групи от по 8-9 представители на двете целеви групи – безработни/ неактивни или заети лица, като всяка тема ще допринася за поетапната подготовка на лицата към самостоятелна дейност в реалната икономическа среда. Обученията ще включват мотивационни и интерактивни компоненти за насърчаване и активизиране на обучаемите. В третата фаза на инициативата ще се стартират логически свързан с обучителните модули и подбран комплекс от индивидуални и групови консултации в помощ за първоначалния старт на дадена бизнес идея. Ще се назначат преподаватели и консултанти с опит по отделните бизнес направления, ще се предоставят учебни и помощни материали за лицата, ще се наемат зали по отделните населени места с презентационна техника. По време на изпълнението на всяка от дейностите ще се популяризира приноса на ЕС и ЕСФ, а екип за организация и управление ще следи за напредъка на проекта.

Партньор по проекта е „Териториален център за квалификация и преквалификация“ ООД.

Проектът е на стойност 146 978,48 лева, от които 124 931,71 лв. се финансират от ЕС, а 22 046,77 лв. са осигурени от национално финансиране.

 

Vizualizaciq

Разработено от Щрак