Курсове

Нови курсове

Предприемачество - от идея до успешен бизнес

от Калина Кънчева 0 Уроци

Модулната програма е организирана да даде отговор на основните въпроси: 1. ВИЕ КАТО ПРЕДПРИЕМАЧ: Кой е предприемачът, как той става успешен? И най-важното – искате ли вие да бъдете такъв? Страстта, постоянството и позитивната нагласа са характеристиките, които разграничават бизнес предприемачите един от друг. Кои са качествата на успешния предприемач. 2. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ЕТИКА И КУЛТУРА: Готов ли сте да се сблъскате с реалността, да поемете социална отговорност? Отношение към клиента. Има ли етика и морал в бизнеса? 3. ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: Предприемачът като откривател на нови възможности! Докъде се простират мечтите и въобръжението, как се ражда идеята? Как новите технологии помагат да движим света. 4. ВИРТУАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: Бъдещата парадигма или съществуваща реалност? Как да станем успешни в мрежата. 5. БИЗНЕС ПЛАН, БИЗНЕС ИДЕЯ, МАРКЕТИНГОВ ПЛАН: Бизнес планът е своеобразна пътна карта, която води към успеха. За всеки предприемач, който започва бизнес, това е жизненоважна първа стъпка за постигане на успеха. 6. ФОРМИ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ: Как да планираме създдаването и развитието на своя бизнес? Как да организираме дейността си в зависимист от бюрократичните процедури, изискани от администрацията. 7. ПЕРСОНАЛ, ПРАВНИ ОТГОВОРНОСТИ И ЗАСТРАХОВКА: Предприемачът като работодател: добър или строг, щедър или алчен? Каква свобода за творчество сте предвидили за своите служители? Как да пазим хората, за които носим отговорност. 8. ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ: Колко пари ще ни трябват? Как да бюджетираме правилно? Как да планираме и отчитаме приходите и разходите? 9. КАПИТАЛ И ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ: От къде да си осигурим капитали? Сами или в партньорство. Собствено, външно или смесено финансиране? Къде са условките? 10. СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕСА: Какво ни трябва? Какви са раходите на време от започването на бизнеса през покриването на трудовите норми, безопасността на труда, данъчните правила, управлението на отпадъците и изискванията, обвързани с производствения процес. Как да се възползваме максимално от електронните услуги?

Разработване на европейски проекти

от Know How 0 Уроци

Курсът е ориентиран към настоящи и бъдещи асистенти на проекти, участващи в екипи по разработване на проектни предложения и подаването им в срок според изискванията на финансиращия орган.

Здравословни и безопасни условия на труд

от Know How 0 Уроци

Онлайн обучение на длъжностните лица по НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.

Оперативно счетоводство

от Know How 11 Уроци

Курсът по счетоводство на предприятието е с изцяло практическа насоченост, представен от квалифицирани специалисти за разглеждане на казуси във финансовата сфера, боравене с различни софтуерни счетоводни продукти и практическо участие в реална работна среда.

Разработено от Щрак