Професия „Финансов отчетник“

Финансовият отчетник може да работи в различни сфери на стопанството – производство, търговия, услуги, държавна администрация, финансови и застрахователни институции. Той извършва трудовата си дейност в счетоводен, статистически или финансов отдел на конкретното предприятие. Финансовият отчетник изпълнява задачи, свързани с правилното съставяне на първични счетоводни документи, водене на синтетични и аналитични счетоводни сметки, попълване на платежни документи. Той може да изпълнява дейности, свързани с получаване и плащане на парични средства в брой. Финансовият отчетник участва в дейността на финансово-счетоводния отдел при калкулиране на себестойността на продукцията в производствените предприятия или разходите за обръщение в сферата на услугите и търговията. Той може да съставя разчетно-платежни ведомости за заплати, да изчислява болнични листове, да изготвя декларации и справки, свързани с тези ведомости. В сферата на застрахователната дейност финансовият отчетник може да води аналитичната отчетност на рисковете, видовете застраховки и уреждане на застрахователните полици. В сферата на финансовите предприятия той може да води аналитична отчетност за гаранции по кредити, инвестиции, ипотеки, облигации, ценни книжа, документи за оценки, комисиони и лихви. Финансовият отчетник трябва да познава правилата на документооборота и да умее да съставя, класифицира, обработва, сортира, съхранява и архивира счетоводна, статистическа и финансова информация на конкретно работно място в предприятието по регламентиран ред. Той планира и организира своята дейност, като спазва нормативно регламентираните срокове. Предава и получава документи и справки във и от държавни институции – НАП, НОИ, НСИ и др. Финансовият отчетник носи отговорност за вярното попълване и представянето в срок на различни видове документи. Носи отговорност и за зачислената му изчислителна и компютърна техника, както и за материални средства, в съответствие с българското законодателство. Финансовият отчетник е подчинен на главния счетоводител и при изпълнение на задълженията си взаимодейства със счетоводители, отговорници на складове, производства, магазини, служители, домакини, касиери, доставчици, клиенти, контролни органи и др. Финансовият отчетник трябва да притежава логическо мислене, математически способности, съобразителност, умение да планира работата си, бързина, организираност, отговорност, дисциплинираност и умение за работа в екип. Той трябва да проявява лоялност към предприятието.

Разработено от Щрак