Професия „Сътрудник в маркетингови дейности“

Сътрудникът в маркетингови дейности осъществява контакти с потенциални клиенти и предлага подробна информация за фирмените услуги и продукти като осъществява бизнес комуникации на български или чужд език, изготвя писма, уведомителни и др. документи и подготвя кореспонденция за страната и чужбина по предварително зададени параметри от ръководителя. Извършва отпечатване на нови копия, оформление, подвързване, прошнуроване и подреждане на документи; подготвя периодични, специални и текущи справки и отчети, необходими за работата на отдела за маркетингово и стратегическо планиране на фирмата.

Той събира необходимата за изпълнението на маркетинговите и рекламните дейности информация на място, по телефона, чрез електронна поща или по друг начин чрез предварително подготвени анкетни карти (въпросници), както и въвежда събраната първична информация в електронен формуляр. Подготвя материали за разработване и провеждане на маркетингови кампании по предварително подготвено задание.

Сътрудникът в маркетингови дейности може да работи под ръководството на маркетолог в маркетингови агенции или консултантски фирми, които провеждат маркетингови проучвания по поръчка, както и в маркетингови отдели на фирми, работещи във всички сектори на националната икономика. Той дава точна и изчерпателна информация по поставените от клиенти и бизнес партньори въпроси. Ако въпросите не са в неговата компетентност, сътрудникът ги насочва към съответен отдел или служител от фирмата. Изпълнява самостоятелно или в екип всички други допълнително възложени задачи от прекия си ръководител.

Сътрудникът в маркетингови дейности отговаря за качественото и в срок изпълнение на поставените му задачи. Той носи отговорност за опазване на фирмени тайни и за спазване на технологичната дисциплина и вътрешния ред и не предоставя информация, разпространяването на която би могло да навреди на работодателя, освен в случаите на изрично разпореждане от работодателя. 

Сътрудникът в маркетингови дейности работи с офис техниката, необходима за изпълнение на професионалните му задължения, в т.ч. телефон, факс, компютър, скенер, принтер и др. Длъжен е да спазва правилата за противопожарна безопасност, организация и охрана на труда и правилата за правилна експлоатация на офис техниката, с която работи.

Разработено от Щрак