Професия „Компютърен аниматор“

Компютърният аниматор създава или участва в създаването на анимационни филми с рекламна, развлекателна, познавателна и други цели с помощта на компютърна техника. Компютърният аниматор проектира и разработва компютърно обработени дву- и тримерни изображения на обекти – хора, животни или предмети; добавя различни движения на обектите; създава околна среда; прилага визуални и аудиоефекти, говор и музика. В своята работа той използва множество специализирани програмни продукти и технически устройства. В процеса на проектиране и създаване на обекти и околна среда компютърният аниматор работи с програми за векторна и растерна графика, таблет и скенер. С помощта на програмите за обработка на графични изображения и на техническите устройства аниматорът извършва различни геометрични трансформации над обектите, комбинира части от различни обекти и изображения, оцветява обекти или прилага ефекти върху тях, пренася обекти и изображения от хартиен в електронен формат. При създаване на отделните движения на обектите аниматорът използва компютърни програми за анимация чрез ключови кадри или компютърно синтезиране на движения между начална и крайна фаза, изгражда пространствени сцени и придава реалистичност на обектите, като използва различни текстури. Компютърният аниматор трябва да има добри знания и умения за работа с програмите за създаване и обработка на графични изображения и анимация на обекти, да познава техните характеристики и възможности, да използва ефективно инструментите, с които те разполагат. Наред с това трябва да умее да рисува, да познава закономерностите на перспективата и композицията, да има пространствено мислене и въображение, да бъде творческа личност и да умее да генерира идеи.  За успешното упражняване на професията компютърният аниматор трябва добре да организира работата си, да спазва срокове, да притежава умения за работа в екип, да умее да представя и защитава с аргументи творческите си идеи и проекти.

Разработено от Щрак