Професии

 

 

Дипломиране

Удостоверение или Свидетелство за професионална квалификация ще бъде издадено за всеки успешно завършил курс на обучение по избрана специалност или професия.

Документите са утвърдени от Министерство на образованието и единствено Центрове за професионално обучение, които притежават лицензия, имат право да издават държавно признати документи за професионална квалификация. 

Справка за центровете за професионално обучение, които имат лицензия, може да бъде направена в информационната система на НАПОО https://is.navet.government.bg

Удостоверение за професионална квалификация 

Издава се след полагане на финален изпит/ тест, разработка/ за завършен модул или за завършена част от професионална квалификация.

Свидетелство за професионална квалификация –

Издава се при успешно преминаване през пълния цикъл обучение от всички модули и задължителен хорариум от учебната програма по съответната специалност – 660 уч.ч. за втора квалификационна степен и 960 уч.ч. за трета квалификационна степен.

Разработено от Щрак