Професия „Екскурзовод“

Туризмът е отрасъл с приоритетно значение за България, който изисква въвеждане на единни критерии за извършване на туристическите дейности, вкл. и на екскурзоводството.

Перспективите са свързани със създаване, усъвършенстване и модернизиране на малки туристически предприятия в отговор на тенденциите за развитие на алтернативни форми на туризма. Развитието на туристическия отрасъл изисква подготовка на средни изпълнителски кадри с необходимата професионална

квалификация.

За придобилите професионална квалификация по професията „Екскурзовод“ – трета степен на професионална квалификация, съществуват добри възможности за реализация както в България, така и в останалите страни от ЕС. Те могат да заемат работни места в малки и средни туроператорски фирми, на пътнически кораби, в хотели и др.  Лицата,  придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Екскурзовод“, могат да заемат длъжностите „Аниматор“, „Водач ловен туризъм“, „Водач, парк за забавления“ и „Екскурзовод“, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Екскурзовод“, могат да се обучават и по други професии от професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, като обучението по общата задължителна

професионална подготовка – единна за всички професионални направления, и по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за професиите от професионалното направление в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професии, се зачита.

Основна цел на обучението е придобиването на професионални компетенции за упражняване на професията „Екскурзовод“. Лицата, придобили професионална квалификация, трябва да притежават висока обща култура, познания във всяка област, свързана с природни забележителности, исторически и културни

паметници, с постиженията и социално-икономическото и културно развитие на нашата страна.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

 • познава и прилага основните правила за безопасна работа, при работа да не замърсява околната среда, да познава и използва личните и колективните предпазни средства;

 •  използва ефективни средства за комуникация, да прави отчет на извършената работа;

 •  познава общите икономически принципи за организация и развитие на туризма;

 •  познава правата и задълженията си съгласно Кодекса на труда и нормативната база в туризма, да разбира договорните отношения между работодател и работник;

 •  осъзнава своята роля и място при решаването на проблеми, вземането на решения и участието в работата на екипа;

 •  знае общите правила за работа с компютър;

 •  ползва специализирани програмни продукти в интернет;

 •  осъществява комуникация на чужд език при изпълнение на задълженията си.

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да:

 • извършва в технологична последователност специфичните дейности;

 •  познава стандарта на обслужване на различните работни места (на открито, в автобуса, в музея, в хотела, в зала и по туристическите обекти);

 •  знае терминологията в туристическото обслужване;

 •  прилага системите на организация на труда;

 •  води оперативна, статистическа и счетоводна дейност;

 •  познава хигиенните изисквания за местата, посещавани от туристите;

 •  знае специфичните условия на туроператорската и турагентската дейност;

 •  има познания по маркетинг и реклама.

Разработено от Щрак