Професия „Организатор на туристическа агентска дейност“

Организаторът на туристическа агентска дейност изпълнява основно посреднически, търговски, информационни и комуникационни дейности, свързани с планирането, представянето и продажбата на туристически продукти според туристическото търсене и потребителските предпочитания. 

Организаторът на туристическа агентска дейност извършва подготвителни, основни и заключителни дейности. Подготвителните дейности включват: предоставяне на информация и детайлно познаване на предлаганите продукти (дестинация, маршрути, забележителности, допълнителни екскурзии, потенциални рискове и заплахи, визови и паспортни формалности) и/или услуги; климатични, географски и други особености, език, култура, бит и други за предлаганите туристически места и дестинации; установяване на връзки и договорни отношения с производителя и/или доставчика на туристически продукти (услуги) – условия за резервация, записвания, потвърждение, анулирания, неустойки, разплащания, комисиона, такси, отстъпки, тарифи, разписания и друга информация, свързана с предлагания туристически продукт/услуга; предварителни проучвания за специфичните характеристики на реалните и потенциалните потребители на услугите. Познава, прилага и спазва установените стандарти и нормативни документи, свързани с туристическото обслужване. Организира и снабдява с необходимите материали – билети (бланки), застрахователни полици, рекламно- информационни справочници, типови и специализирани формуляри, специализиран софтуер и др.

Основните дейности на организатора на туристическа агентска дейност са свързани с посредничество – предлага, представя, рекламира и продава туристически пакети с крайна обща цена (индивидуални или групови), прави резервации и настаняване, осигурява  самолетни/жп/автобусни/фериботни и други билети, наем на автомобили (рент-а-кар). Организаторът предлага и допълнителни услуги, екскурзии, като предоставя информация относно туристически забележителности, атракции, цени и ценови условия, приема авансови депозити, отговаря на индивидуални запитвания, консултира клиентите при избора и покупката на туристически пакети и/или услуги, информира туристите относно визови, паспортни, здравни и други административни формалности (такси, митнически ограничения, валута и др.), застраховки (задължителни и допълнителни), свързани с пътуването, обработва, оформя документално (ваучери, отчети, справки и др.) продажбата на туристическите продукти и/или услуги. При посрещане и обслужване на организирани туристи упражнява така наречените кореспондентски услуги, свързани с посрещане, трансфер и предлагане на допълнителни услуги. 

Заключителните дейности на организатора включват анализ на резултатите от реализацията на предлаганите продукти и/или услуги, отчет и осъществяване на разплащанията към трети страни – доставчици и производители на туристически продукти (услуги) (туроператор, хотел, застрахователно дружество и др.). Проучва удовлетвореността на туристите от обслужването.

Личностните качества на организатора на туристическа агентска дейност са преди всичко умения за комуникация и общуване, дружелюбно отношение, учтивост, адаптивност, гъвкавост и комбинативност, дискретност, разбиране, отзивчивост и съпричастност към предпочитанията, желанията и изискванията на туристите. Способността за работа под напрежение и стрес, спазването на срокове и умението за работа в екип са от съществено значение при упражняване на професията. Приятният външен вид, добрите обноски, високата обща култура, общителността, дипломатичността и коректността също имат значение за качеството на обслужване на туристите. Във връзка със задачата на организатора на туристическа агентска дейност да предоставя информация и да общува ефективно е необходимо той да има добра артикулация и езикови познания.

Предвид спецификата на професията организаторът трябва да владее на необходимото професионално ниво един или два чужди езика.

Организаторът на туристическа агентска дейност работи в офис, отговарящ на нормативните изисквания (търговска площ, брой обособени работни места, етажност), регламентирани в Наредбата за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност, издадена от председателя на Държавната агенция по туризъм, приета с ПМС № 319 от 2004 г. (ДВ, бр. 107 от 2004 г.).

Разработено от Щрак