Професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“

Развитието на туристическата индустрия в световен мащаб определя хотелиерството и ресторантьорството като приоритетен дял от националната ни икономика.  Привлечените в отрасъла инвестиции водят до увеличаване броя на туристическите обекти и създаване на нови работни места, което е предпоставка за повишеното търсене на работници, чиято квалификация отговаря на въведените нови критерии за работа в сферата на туристическото обслужване. Всичко това създава благоприятни тенденции за развитието на отрасъла и формира необходимостта от обучение на кадри за задоволяване на увеличаващите се потребности както у нас, така и в световен мащаб. Придобилите първа степен на професионална квалификация по професията „Работник в заведенията за хранене и развлечения“ могат да работят като работници в кухня, помощник-готвачи, помощник-сервитьори.

Основна цел на обучението по професията „Работник в заведенията за хранене и развлечения“ е обучаваните да придобият необходимите знания и умения за изпълнение на трудовите дейности, описани в профила на професията за реализацията им в сферата на ресторантьорството. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления.

След завършване на обучението по професията „Работник в заведенията за хранене и развлечения“ обучаваният трябва да:  познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и специфичните задължения, произтичащи от профила на професията; • познава нормативната уредба на условията на труд, както и правата и задълженията на работодателите и работниците за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и недопускане на трудови злополуки, аварии и замърсяване на околната среда; • разбира възможностите си за активно участие в трудовия процес, както и тези за повишаване на професионалната си квалификация. 3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от „Профила на професията“ при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг“ След завършване на обучението по отрасловата професионална подготовка обучаваният трябва да:  • познава структурата и нормативната уредба на отрасъла, мястото, ролята и перспективите за развитие на ресторантьорството; • притежава необходимата мотивация за упражняване на изучаваната професия в съответствие с тенденциите за приоритетно развитие на хотелиерството и ресторантьорството и европейската интеграция; • познава материално-техническата база в заведенията за хранене и развлечения, начините за ефективна и безопасна работа с машините, съоръженията и инсталациите съгласно техническата документация и охраната на труда; • познава и да използва по предназначение хранителни продукти при производството на кулинарни изделия съгласно технологичната документация; • познава санитарно-хигиенните изисквания за работа в заведенията за хранене и развлечения. 3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от „Профила на професията“ при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка 3.3.1. Специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ След завършване на обучението по специфичната за професията и специалността професионална подготовка обучаваният трябва да умее да участва при производството и реализацията на кулинарна продукция, като: • изпълнява рутинни дейности самостоятелно или в екип при производството и реализацията на кулинарна продукция; • спазва технологичните и санитарно-хигиенните изисквания при предварителната и топлинната обработка на хранителните продукти, оформянето и реализацията на кулинарните изделия; • разчита и използва технологична документация.  3.3.2. Специалност „Работник в обслужване в заведения за хранене и развлечения“ След завършване на обучението по специфичната за професията и специалността професионална подготовка обучаваният трябва да може да участва в процеса на обслужване на гостите в заведенията за хранене и развлечения, като: • познава и прилага основните изисквания по организацията на обслужването, санитарно-хигиенните правила и инструкциите за безопасна работа с машините и съоръженията в заведенията за хранене и развлечения; • изпълнява рутинни дейности при подготовката на търговската зала, сервитьорския офис и бюфета за напитки за работа с клиенти; • изпълнява самостоятелно или в екип рутинни дейности по сервиране на ястия и напитки и отсервиране на употребените съдове и прибори; • осъществява връзка между производствените звена, умивалнята за трапезни съдове и сервитьорския офис и съдейства за осигуряване на бързина и качество при обслужването на гостите. 

Разработено от Щрак