Професия „Строител – монтажник“

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Строител- монтажник“ може да извършва подготвителни работи на строежа, монтира конструкциите на сградите и съоръженията от сглобяеми стоманобетонни елементи и метални конструкции. Участва при извършване на довършителни работи, като изпълнява преградни стени, окачени тавани, предстенни обшивки и облицовки, сухи подове и монтира различни видове дограма. Изпълнява вътрешни и външни, хидро-, топло- и пароизолации. Изпълнява дейности по енергийно саниране на ограждащите елементи на сградите: изолации на стени, на покриви, открити подове и подове над неотопляеми пространства.

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Строител- монтажник“ могат да извършват дейности по заваряване при спазване на изискванията на Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 100 от 2002 г.).

Строителят-монтажник трябва да: разчита отделните части на проекта, спазва размерите от проекта, техническите спецификации, използва справочна и каталожна литература, работи с първичните документи, съхранява поверената му документация.

Строителят-монтажник работи с универсални строителни инструменти (нивелир, мастар, отвес, ролетка, лопата, маламашка, мистрия, стоманена четка, клещи, отвертка, чук, трион и др.), използва и специфични строителни инструменти, различни електроинструменти, лека строителна механизация. Разчита техническите параметри, експлоатира правилно и поддържа в изправност машините и съоръженията, обучава се за работа с нови машини и съоръжения.

Важни за упражняване на професията личностни качества са: нагласа за спазване на трудовата и технологичната дисциплина; умение и желание за работа в екип; лоялност; инициативност – бърза и правилна реакция при възникване на сложни и непредвидени ситуации; професионализъм. Изискват се физическа издръжливост, способност за вдигане на тежки предмети, често навеждане и изправяне; издръжливост на работа при еднообразна рутинна дейност; сръчност, концентрация на вниманието и наблюдателност.

Строителят-монтажник има възможност да работи във фирма с дейности в областта на строителството.

Разработено от Щрак