Професия „Работник в дървообработването“

Работникът в дървообработването може да работи в предприятия от дървообработващата и мебелната промишленост, в които се произвеждат материали и изделия от дървесина – фасонирана дървесина, слепена и слоистослепена дървесина, детайли за подови настилки, детайли за облицоване на стени, плочи от дървесина, мебели, врати и прозорци, тапицирани изделия, художествени изделия от дървесина, музикални изделия от дървесина, детски играчки от дървесина, плетени изделия от дървесина, бъчви, амбалажи, опаковки и палети от дървесина и други специални изделия от дървесина.

Работникът разпознава и използва необходимите по количество и качество суровини, основни и спомагателни материали за производството на изделия от дървесина. Обработва дървесината с ръчни инструменти и извършва ръчно шлифоване, подрежда дървения материал на фигури, изпълнява в последователен ред различните технологични операции.

Работникът в дървообработването прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Работната среда в предприятията за дървообработване и производство на мебели се характеризира със завишени нива на шум, прах, химически вещества, които не трябва да надхвърлят пределно допустимите норми. Тези условия на труд налагат работникът в дървообработването задължително да използва защитно работно облекло, маски за лице, ръкавици, очила, защитни приспособления за уши и др.

Той може да работи: в производствени помещения с дървообработващи машини; на работни места за ръчни и спомагателни операции; в складове за материали и готова продукция; в сушилни стопанства. Отговаря за качеството на своята работа и на произведената продукция.

В своята професионална дейност работникът използва следните предмети и средства на труда:

  •  суровини, основни и спомагателни материали, обков;

  •  ръчни инструменти и приспособления;

  •  универсални и специализирани дървообработващи машини и режещи инструменти за тях, съоръжения и инструменти за заточване;

  •  средства за вътрешнозаводски транспорт, опаковъчна техника, контролно- измервателни уреди; 

  •  техническа документация (чертежи, спецификации, разходни норми, инструкции, схеми);

  •  работно облекло, лични и колективни предпазни средства.

Работното време на работника в дървообработването е с нормална продължителност, а за производства, които се характеризират със завишени количества на химически вещества (формалдехид в лепилата, ацетон, бензол, толуол в лаковете и др.), то е намалено с продължителност съгласно Кодекса на труда.

Лицата, практикуващи професията, трябва да бъдат физически издръжливи, подвижни и сръчни. 

В професионалната си дейност работникът трябва да проявява съобразителност, чувство за отговорност и умения да реагира правилно в критична ситуация. Необходимо е да осъществява ефективна комуникация с колеги, с ръководството на предприятието, както и да умее да работи в екип.

Разработено от Щрак