Професия „Организатор Интернет приложения”

Организаторът на интернет приложения създава електронно съдържание под формата на тематично обособени статични или динамични страници, които се публикуват в интернет, комбинирайки компютърни технологии, текст и мултимедия. Структурира и оформя текстовата информация в страниците, избира подходящи графични, аудио-/видеоформати, създава анимирани обекти и текст, разработва дизайна на страниците, като се ръководи от предназначението и целевата група потребители на съдържанието. Създаването на интернет приложения е сложен и многостранен процес, изискващ знания за технологии, умения за работа със специализирани софтуерни продукти, генериране на идеи и нестандартни решения. Организаторът разработва идеен проект, определя изискванията по отношение на дизайн, функционалност и сигурност, изготвя проектна спецификация на приложението. В своята дейност той използва различни описателни и процедурни езици за програмиране, с помощта на които подрежда съдържанието и създава връзки между различните му части, като спазва установените технически спецификации и стандарти. Обработва графични изображения и аудио-/видеоклипове, като това включва тяхното създаване, преобразуване от един формат в друг, мащабиране, оцветяване, създаване на композиции и анимации с помощта на специализирани софтуерни продукти за работа с векторна и растерна графика, анимация и аудио-/видеообработка. Създава стилови набори, като избира цвят, шрифт, размери на елементите на съдържанието и по този начин оформя цялостния дизайн на страниците. При създаване на приложения с динамично съдържание (често променящо се във времето) организаторът работи със сървърни езици за програмиране, като създава програми за съхраняване, извличане и редактиране на съдържанието на страниците, намиращо се в таблици от сървър за бази данни. В процеса на разработка на динамични приложения за интернет организаторът използва специализирани софтуерни продукти за програмиране, тестване, оптимизиране и отстраняване на грешки, уебсървър и сървър за бази данни. Организаторът определя необходимото ниво на сигурност на приложенията и данните, избира протоколите, сертификатите и технологиите за комуникация според целите, предназначението и целевата група потребители на приложението. Организаторът публикува готовите проекти в интернет, като използва програми за трансфер на файлове. За организатора на интернет приложения е важно да има умения за работа в екип, да проявява отговорност, да комуникира ефективно с колегите си и с клиенти, да спазва срокове, да има творческо и аналитично мислене, да може бързо да се адаптира към нови задачи, да се справя в критични ситуации. Организаторът трябва да владее чужди езици на ниво, позволяващо му да извършва ефективна комуникация по професионални теми, и да работи със специализирана документация, да разучава за кратко време постоянно обновяващите се технологии, да умее да работи с техническа документация. Необходимо е да има знания в областта на предприемачеството, да умее да убеждава и представя аргументи в полза на своите идеи и решения. Организаторът работи в офис, във фирма/организация от всякакъв мащаб и предмет на дейност. Може да работи и като самонаето лице на свободна практика.  Работното му място е оборудвано с персонален компютър и помощни средства, като скенер, принтер и връзка с интернет. В своята дейност организаторът използва различни софтуерни продукти – текстови редактори, среди за програмиране, редактори на графични изображения и аудио-/видеоклипове.

Разработено от Щрак