money-2724241_1920

Социално предприятие към „Еврокик Консулт“ ЕООД

Проект BG05M9OP001-2.010-0161-C01 „Социална предприемчивост чрез професионална интеграция и солидарност, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е да се създаде работещо социално предприятие с възможност за трудова заетост на лица от уязвими социални групи, подсигурявайки качествена профeсионална, образователна и експертна подкрепа през целия период на адаптация към новите работни места. Основната цел е свързана с приоритета за улесняване достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Водеща организация – „ЕВРОКИК КОНСУЛТ“ ЕООД

Период на проекта 14 месеца – от 01.11.2018 г. до 31.12.2019 г.

Стойност на проекта 98 998,90 лв., от които 84 149,07 лв. са финансирани от ЕСФ, а 14 849,83 лв. са национално финансиране.

www.eufunds.bg

Все още няма коментари

Вашият коментар

Разработено от Щрак