Eco_logo

“Ecotextyle” – европейска инициатива за обучение, свързано с екологичните тенденции при производството на обувки и текстил

Организации от шест различни държави ще работят съвместно в този транснационален проект, който ще се развие в рамките на две години от 01/10/2017 до 30/09/2019, като фокусът му ще бъдe повишаване на квалификацията и отношението на работещите в обувния и текстилен сектор към екологично устойчивите суровини и материали.

Испанският град Арнедо ще бъде домакин на първата транснационална среща от 31/01/2018 до 03/02/2018, свързана с проекта, финансиран по програмата „Еразъм +“ на Европейската комисия.

14 професионалиста от обувната, текстилната промишленост, както и от образователния сектор ще участват в това събитие, за да започнат работа по обсъждане на съдържанието и подготовка на материалите за обученията.

Ecotextyle: Професионално образование и обучение за оптимално взаимодествие с околната среда в обувния и текстилния сектор“ е 24 месечно партньорство на европейско ниво, координирано от Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja (CTCR) в кооперация със социална компания от Арнедо Neo Sapiens, BATTI (България), Universita Politecnica delle Marche (UNIVPM) (Италия), Institute of Leather Industry in Lodz (IPS) (Полша), Zavod IRCUO (Словения) и SATRA Technology Centre (Англия). Разработването на този иновационен проект има за цел да събере организации, работещи по създаване на програми за обучение и образоване, насочени към екологичните взаимодействия на продуктите в обувния сектор и производството на свързаните с него текстилни компоненти.

Основната задача на това партньорство ще бъде разработване на подходящи обучения или центрове за квалификация, за да може да се приложи методологията на PEF (product environmental footprints) в съответствие с бъдещите европейски директиви. Идеята е обмяна на опит между участниците по време на съвместните разработки, касаещи обучението на заетите в обувния сектор по отношение екологичните практики и тенденции, както и обезпечаването им с необходимите умения и компетенции, необходими за подходящо развитие на професионалните им профили (на местно или международно ниво).

За да бъдат постигнати планираните резултати, партниращите си организации ще създадат он-лайн тренировъчна платформа, както и фейс то фейс уьркшопове на различни езици засягащи теми като анализ на жизнения цикъл на продукта, екодизайн, екологични взаимодействия, брандиране на екологичните продукти и др., съчетавайки както формални, така и неформални методологии. Като краен резултат “Ecotextyle” програмата ще може да предложи възможности за обучение и самооценка, които биха могли да осигурят всички необходими умения, като удостоверят придобитите квалификации и съответните сертификати в обувния сектор, както за екологично устойчиви продукти, така и за производителите им. Можете да проследите текущите дейности по този проект он-лайн, като се присъедините към създадената фейсбок страницата или уебсайт (www.ecotextyle.eu) или да се свържете с партньорската организация във вашата страна – BATTI (България): Eco_Press Release ENG-BG (1)

Е-mail: [email protected] /  web: www.batti.eu

Ecotextyle, a European initiative to educate about product environmental footprints on the footwear and textile production

Organisations from six different countries will work together on this transnational project that will take place from the 01/10/2017 to the 30/09/2019 and focused on training those working on the footwear and textile sector on sustainable productions.

The Spanish city of Arnedo will host from the 31/01/2018 to the 03/02/2018 the first transnational meeting of this project funded under the Erasmus+ programme of the European Commission. 14 professionals from the footwear, textile and education sector will meet together on this event in order to start to work on the project training materials and develop their content. Ecotextyle: Vocational Education and Training on Product Environmental Management for the Footwear and Textile Sector“, is a 24-month partnership at European level coordinated by the Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja (CTCR) with the cooperation of the social company from Arnedo Neo Sapiens, BATTI (Bulgaria), Universita Politecnica delle Marche (UNIVPM) (Italy), Institute of Leather Industry in Lodz (IPS) (Poland), Zavod IRCUO (Slovenia) and SATRA Technology Centre (United Kingdom). This development of innovation project aims to gather organisations working on the development of programmes to train and educate on product environmental footprints (PEF) on the footwear sector and the production of textile complements related to it. According to this, the main objective of this partnership will be to establish the appropriate training within SMEs or training centres to be able to implement the PEF methodology, in line with the future European policies. The idea is to work together and exchange good practices related to the training of those responsible of the product environmental management inside their SMEs and to provide them the curricular skills and competences needed for an appropriate development of their professional profiles (at local or international level). To achieve this, partner organisations will create an online training platform and face-to-face workshops on different languages dealing with issues such as product life cycle analysis, ecodesign, environmental footprints, environmental labelling, environmental product declaration, etc. combining both, formal and non formal methodologies. Thanks to all of this, Ecotextylewill be able to develop self assessment and training tools that could provide all the skills needed and certificate at the same time the qualifications demanded on the footwear sector for both, environmental sustainable products and producers. In order to follow the activities of this project online, you can join its Facebook page, website (www.ecotextyle.eu) and get to know or contact the partner organisation in your country (BATTI, Bulgaria).:

Е-mail: [email protected] /  web: www.batti.eu

Все още няма коментари

Вашият коментар

Разработено от Щрак