kaska3

Възможност за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Министерство на труда и социалната политика стартира процедура за подобряване условията за безопасен труд в търговските организации за финансиране на дейности, свързани с осигуряването на добри и безопасни условия на труд. Ще се отпускат средства за внедряването на ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Допускат се разходи за организиран транспорт от и до работното място на служителите, внедряването и сертифицирането на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 – Система за управление на здравето и безопасността при работа; закупуване на съоръжения за безопасност и инсталации, на работно облекло и лични предпазни средства, както и за оранизиране на специализирани обучения на персонала за безопасност.

Програмата дава възможност за обособяване на места за почивка – ремонтиране /текущ или основен ремонт/ и оборудване на помещения за отдих, спорт и хранене на персонала на фирмата.

Източник:„Добри и безопасни условия на труд“

Presentacia_DBUT_26.01.16

Все още няма коментари

Вашият коментар

Разработено от Щрак