apple-256261_1280

Българската образователна система

Структура

Образованието в България е задължително до 16 годишна възраст. Учебната година се състои от два срока, започва на 15 септември и завършва през май или юни. Образователната система се състои от следните нива: предучилищно образование, начално образование, средно образование и висше образование. Предучилищното образование (ISCED’97, ниво 0) включва децата между 3 до 6/7 годишна възраст. Посещението на детска градина не е задължително. Основното образование (класове от 1 до 8 ISCED’97 ниво 1, 2 и 2А) включва началните училища (класове от 1 до 4) и прогимназиалните училища/ втората стъпка в началното училище (класове 5 – 8). Основно образование може да се получи в държавни, общински или частни училища. В допълнение, на това образователно ниво, е достъпно професионално обучение в съответствие с професионално-техническа програма, след завършването на 6, 7 или 8 клас. Учениците, които успешно завършват 4 клас, получават Удостоверение за начално образование. Удостоверение за завършено основно образование се издава при успешно завършване на 8 клас.

Предучилищно образование

Предучилищното образование (ISCED’97, Level 0) обхваща децата между 3 до 6/7 годишна възраст. Посещението на детска градина не е задължително. Освен държавните детски градини, които преобладават (и съставляват над 95 % от всички детски градини), съществуват също и частни детски градини и техния брой все повече нараства.

Основно и средно образование

Основното образование (класове от 1 до 8) обхваща началните училища (класове от 1 до 4 ISCED’97, ниво 1) и гимназиалните училища (класове 5 – 8, ISCED’97, ниво 2A). Основното образование може да се получи в държавни, общински или частни училища. В допълнение, на това образователно ниво, е достъпно професионално обучение в съответствие с професионално-техническите програми, след завършването на 6, 7 или 8 клас. Удостоверение за начално образование се издава на учениците, успешно завършили 4 клас, на учениците успешно завършили 8 клас се издава Удостоверение за завършено основно образование.

Средното образование (ISCED’97, ниво 3А) може да бъде разделено на общообразователно обучение (общообразователни и специализирани училища) и професионално обучение. Средното общообразователно обучение може да бъде придобито в общообразователните училища (продължителност на курса на обучението 3-4 години) и в специализираните училища (продължителност на курса на обучението 4-5 години). Приемът в специализираните училища се извършва след завършване на 7 или 8 клас и след полагането на изпити в зависимост от профила на училището (изпити по български език и литература, математика, хуманитарни науки и други).

Средно образование също така може да бъде получено в техническите училища, след завършването на 8 клас и 4-годишно обучение или след завършването на 7 клас и съответно след 5-годишно обучение. Средно образование се предлага и от професионални училища с три-годишна програма на обучение.

Образователни програми за обучение в техническите професионални училища (ISCED’ 97, ниво 3С) се предлагат след завършване на основно образование, продължителността на курса на обучение е 2 години. Придобитата професионална квалификация улеснява завършите ученици в достъпа им до професионални пазар.

Общо средно (общообразователно) образование

Общото средно образование (гимназиално ниво) може да бъде разделено на средно общообразователно и средно специализирано образование. Средното общообразователно образование може да бъде придобито в средните общообразователни училища (за 3-4 години), а средно специализирано образование съответно може да бъде придобито в специализираните средни училища (за 4-5 години). Приемът в специализираните училища се извършва след завършване на 7 или 8 клас и след успешното полагане на изпити в зависимост от профила на училището (изпити по български език и литература, математика, хуманитарни науки и други).

Общото средно образование (гимназиално ниво) се предлага от:

  • Средни общообразователни училища. Те включват: начално училищно ниво –от 1 до 4 клас; прогимназиално ниво – от 5 до 8 клас и гимназиално ниво – от 9 до 11 клас.
  • Специализирани училища със засилено изучаване на чужди езици (езикови гимназии) – приемът се извършва след 7 клас и след полагането на приемни изпити. Специализираните училища покриват обучението от 8 до 12/13 клас.
  • Специализирани средни училища – приемът се извършва след 8 клас (тези училища включват засилено обучение по природни науки и/или математика, хуманитарни науки, спорт, изкуства и други). Специализираните училища покриват обучението от 9 до 12/13 клас.

Образование за деца със специални нужди

Съществува мрежа от държавни училища-пансиони, които подкрепят и предлага обучение за деца с физически или умствени увреждания. Приоритетите в тази област като законова рамка за финансиране, развитие на алтернативни форми на обучение, система за училищна подготовка за интеграция и социализация на деца със специални нужди, програми за интеграционни образователни форми, индивидуална подготовка и други, все още липсват.

Матура

Учениците в средните общообразователни училища полагат матура по следните предмети:

  • Български език и литература
  • Общообразователен предмет по избор на ученика (без български език и литература); учебният предмет трябва да бъде включен в задължителната програма за изучаване през последната учебна година.
  • Учениците в специализираните/специализираните средни училища полагат матура по следните предмети:
  • Български език и литература:
  • Основният предмет в специализираното училище; ако в случая това е български език и литература, матура се полага по втория по значимост предмет в училището.

От матура се освобождават ученици, чиито среден успех е най-малко „Много добър“ (5) по определен предмет от учебната програма за това образователно ниво и чиито годишен успех за последната учебна година по същия (задължителен или избираем) предмет е също най-малко „Много добър“ (5).

Училищата в системата на средното образование в България

Средно образование в България (гимназиално ниво) може да бъде разделено на общо средно образование и професионално образование. Общото средно образование от своя страна може да бъде разделено на общообразователно и специализирано образование. Съществуват средни общообразователни училища с продължителност на обучението 3-4 години и средни специализирани училища с период на обучение 4-5 години. Приемът в специализираните училища се извършва след завършване на 7 или 8 клас и след успешното полагане на приемни изпити в зависимост от профила на училището (изпити по български език и литература, математика, хуманитарни науки и други).

Общо средно образование (гимназиално ниво) се предлага от:

Средни общообразователни училища. Те включват: начално училищно ниво –от 1 до 4 клас; прогимназиално ниво – от 5 до 8 клас и гимназиално ниво – от 9 до 11 клас.

Специализирани училища със засилено изучаване на чужди езици (езикови гимназии) – приемът се извършва след 7 клас и след полагането на приемни изпити. Специализираните училища покриват обучението от 8 до 12/13 клас.

Специализирани средни училища – приемът се извършва след 8 клас (тези училища включват засилено обучение по природни науки и/или математика, хуманитарни науки, спорт, изкуства и други). Специализираните училища покриват обучението от 9 до 12/13 клас.

Средното професионално образование се получава в професионално.техническите и техническите училища. Професионално техническите училища предлагат три-годишно обучение, след завършването на 8 клас и пет-годишно обучение, след завършване на 7 клас. И двете форми завършват с получаването на диплома за специално средно образование.

Тези училища също така предлагат и други форми на обучение като например вечерни курсове, външно или практическо обучение, за да могат учениците на 16-годишна възраст и след това, да придобият професионална квалификация. Посещението на вечерните курсове е задължително, докато организацията на останалите форми на обучение е задължение на ученика.

ВИСШИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ:

Системата за висше образование в България се състои от различни форми учебни програми, след завършване на средно образование. Законовата рамка за учредяване на висшите образователни заведения е разписана от Закона за висшето образование. В съответствие с Член 9 от този закон, Парламентът (Народното събрание) играе ключова роля при вземането на решения по въпросите, касаещи мрежата от висши образователни заведения в страната. Парламентът (Народното събрание) притежава пълномощията да учредява, трансформира или закрива образователните институции на базата на предложение, направено от Министерски съвет. През последните 4 години системата за висше образование беше обект на значителни промени и трансформации.

Към момента системата за висше образование включва университети, специализирани висше образователни заведения (академии, институти) и колежи.

Университетите са тези висши образователни заведения, които предлагат обучение по широка гама от специалности, най-малко в три от четирите основни научни области (хуманитарни дисциплини, наука, социални и технологични науки). Университетите разполагат с достатъчно собствени научноизследователски ресурси и оборудване, за да могат да допринесат за развитието на основните области в науката и културата. Тези висши образователни заведения могат да предлагат обучение на студентите във всички степени (ISCED’97, нива 5А, 6).

 Специализираните висши образователни заведения предлагат обучение и научноизследователска дейност в една или повече области на науката, изкуството, спорта и отбраната. Названието на специализираното висше учебно заведение указва основните специалности, залегнали в неговата учебна програма. Този вид висши учебни заведения също така предлагат обучение на студентите във всички степени ( ISCED’97, нива 5А, 6).

Колежите предлагат сравнително по-кратко и професионално-ориентирано обучение (ISCED’97, нива 5В). Това са бившите полувисши институти, които претърпяха различни трансформации. Фактически повечето от колежите са част от университетите и използват тяхната материална база и оборудване. Съществуват също и някои независими колежи, които са в състояние самостоятелно да покрият необходимите академични и материални условия и изисквания.

Квалификацията, придобита във висшите военни училища, отговаря на всички изисквания на образованието в гражданските висши учебни заведения. И заедно с военна титла и специалност, квалификацията също така включва и титла, отговаряща на гражданска специалност.

 

Dynot – Българската образователна система.

Все още няма коментари

Вашият коментар

Разработено от Щрак