Професия „Икономист – информатик“

Икономист-информатикът извършва операции с данни, свързани със стопанската дейност на фирми и предприятия от всички сфери на икономиката. Типичните дейности на специалистите от тази професия са: въвеждане/извеждане на данни за финансовата и счетоводната част от дейността на организацията, изготвяне на справки, отчети, презентации и диаграми, структуриране, обобщаване и изчисления с финансови и счетоводни данни. В зависимост от икономическия сектор и мащабите на организацията, в която работи, икономист-информатикът използва специализирани продукти за управление на бизнеса, счетоводни програми, програми за електронни таблици, бази от данни и документи в електронен вид или на хартиен носител. Икономист-информатикът въвежда данни, извършва корекции на въведени данни в екранните форми на специализирани софтуерни продукти за контрол и управление на фирменото счетоводство, използва програми за електронни таблици или заявки към бази от данни за извършване на изчисления и директна обработка на данни. Операциите с данни, както и изготвянето на справки, отчети и презентации може да изискват предварителна подготовка на данните, която се състои в трансформиране на данни от различни източници- текстови файлове, генерирани от счетоводни програми и системи за управление на бизнеса, документи и таблици на хартиен/електронен носител, в подходящи за съответната цел формат и структура. Работата с данни, свързани с дейността и финансите на организацията, изисква отговорност, внимание, концентрация, организираност, прецизност. Уменията за работа в екип и осъществяването на ефективна комуникация с колегите, както и владеенето на чужд език са също важни за успешната професионална реализация на икономист-информатиците. Икономист-информатикът трябва да: познава стопанското устройство на страната, основите на действащото законодателство в сферата на икономиката, предприемачеството и бизнеса, знае принципите и правилата за работа и извършване на операции с финансови счетоводни данни, следи промените и тенденциите в сферата на финансовото управление на бизнеса. Работното място е оборудвано с компютърна конфигурация с инсталиран специализиран софтуер за водене на счетоводство или управление на бизнеса, връзка с интернет, периферни устройства за печат и сканиране. В различните етапи от работата с данни или в зависимост от операциите, които се извършват, като помощни средства могат да се използват текстови редактори, програми за електронни таблици и изготвяне на отчети и презентации, бази от данни. Икономист-информатикът обикновено работи на трудов договор в предприятия и фирми от всички сфери на икономиката, във финансови и статистически институции, различни регистри

и агенции.

Разработено от Щрак