Професия „Програмист“

Обучението по професията “Програмист”, специалност “Програмно осигуряване” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения свързани със създаване на приложни и интернет програми и  приложен софтуер. Акцентите в обучението са поставени върху ключовите за специалистите по програмно осигуряване професионални компетенции.

Професията Програмист е разделена в  две направления – Приложно програмиране и Уеб дизайн и разработка

Тематичните  обхвати  в обучението на направление Приложно програмиране са:

 • изграждане на приложни  програми

 • създаване на приложения за бази данни

 • програмиране на бизнес приложения

Тематичните  обхвати  в обучението на направление Уеб дизайн и разработка са:

 • създаване на уеб сайтове

 • програмиране на динамични уеб приложения

 • дизайн  на  системи за управление на съдържанието

Професия „Програмист“, код по СППОО: 481010

Специалност „Програмно осигуряване“, код по СППОО: 4810101

 • Предоставя възможност за придобиване на знания и умения по:
 • Архитектурата на съвременните микропроцесорни системи;
 • Базовото програмно осигуряване;
 • Основите на проектирането и програмирането;
 • Създаването на информационни модели;
 • Структурен модел на програмни системи;
 • Алгоритми и модели на данни;
 • Констуиране на програми чрез изписване на програмен код и ползване на обекти и компоненти

Успешно приключилите обучението:

 • Полагат държавни изпити по теория и практика на професията.

 • Придобиват втора степен на професионална квалификация.

 • Получават Свидетелство за професионална квалификация, образец на МОМН.

Възможни са обучения по част от професия, включващи някои от модулите, според желанията и необходимостта на клиента.

Разработено от Щрак