Професия „Икономист“

Икономистът извършва трудовата си дейност в предприятие или организация, като спазва Кодекса на труда, Инструкцията за противопожарна охрана, Правилника за вътрешния ред на рганизацията и всички други законови и подзаконови актове, които се отнасят за конкретната дейност.

Работното му време е фиксирано, но понякога се налага да работи и в почивните и/или празничните дни. Има делови и представителен стил на облекло. Участва в планирането на дейността на предприятието и в реализацията на плана. Взема участие в разработване на организационната структура на предприятието. Извършва проучвания, събира, обработва и анализира информация. Планира потребността от персонал. Участва в организацията на дейността на предприятието, в търсенето, подбора и квалификацията на персонала. Разрешава конфликти. Оценява професионалното развитие на персонала.

Икономистът осъществява организацията на труда на персонала, възлага ежедневната работа и разпределя оперативните задачи. Контролира качественото изпълнение на задачите. Участва при наблюдение, констатиране и анализиране на резултатите. Мотивира служителите при изпълнение на конкретните задължения. Изготвя отчети и набелязва мерки.

Икономистът осигурява стопанската дейност с необходимите ресурси. Участва в управлението на имуществото на предприятието. Осъществява контакти и взаимодействие с останалите подразделения в организацията. Организира маркетинговата дейност на предприятието. Участва в ценообразуването. Изготвя оферти. Осъществява контакти с клиенти, води търговски преговори, сключва сделки и контролира изпълнението им. Организира дистрибуцията. Осигурява финансови средства за доставките на суровини и материали и избира формата на плащане. Поддържа контакти с финансови и други институции и организира взаимоотношенията с тях. Следи приходите, разходите и финансовия резултат от дейността на предприятието. Участва в управлението и анализа на финансово-икономическото състояние. Познава и прилага нормативни документи. Ползва информационни техники и приложен софтуер. Работи с офис техника. Установява и поддържа международни контакти. Участва в стратегическото управление на предприятието, инвестициите и качеството.

Икономистът следва да притежава комуникативни умения, способности за работа в екип, да проявява инициативност и предприемачески умения, коректност, отговорност и прецизност. Добре да организира работното време, да умее да взема бързи и адекватни решения и да спазва морално-етичните норми на поведение.

Разработено от Щрак